BELEIDSPLAN STICHTING ACTIES LIONSCLUB BERGEN OP ZOOM

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting acties Lionsclub Bergen op Zoom. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de aanvullende voorwaarden ANBI regeling. Het beleidsplan zal jaarlijks worden geactualiseerd.

1 Algemene gegevens

Naam: ·Stichting acties Lionsclub Bergen op Zoom
Opgericht: 23-03-2020
KvK: 77691679
RSIN: 861100359
Contact: e-mail maikel.vankaam@home.nl
Anbi sinds 17-07-2020
Bank: NL19 RABO 0306 1125 07

2 Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
President: Rob Snepvangers
Secretaris: Cees Nuijten
Penningmeester: Maikel van Kaam

3 Beleidsplan

3.1 Strategie

3.1.1 Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van assistentie en bemiddeling aan en bij de organisatie en uitvoering van acties ter realisering van de charitatieve, culturele en andere algemeen nut beogende doelstellingen van de vereniging Lionsclub Bergen op Zoom, gevestigd te Bergen op Zoom.

Dit kan onder andere door het mede faciliteren van de zelfwerkzaamheid van de leden van deze vereniging daarbij en doormiddel van fondsenwerving en het doen van een beroep op de publieke offervaardigheid. Onder fondsenwerving wordt verstaan dat de daarmee verkregen gelden vrijwillig zijn afgestaan, geen of geen evenredige tegenprestatie vormen voor geleverde goederen of diensten en dat er geen rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend.

3.1.2 Winstoogmerk

De stichting beoogd niet het maken van winst.

3.1.3 Beloningsbeleid

Noch bestuursleden van de stichting, noch leden van de vereniging Lionsclub Bergen op Zoom ontvangen enige vorm van beloning. Eventuele vergoeding van gemaakte kosten is wel mogelijk.

3.1.4 Werving van gelden

De stichting verwerft gelden door:

  • Subsidies en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Andere verkrijgingen en baten
3.1.5 Bestemming liquidatiesaldo

Conform statutaire doelstelling

3.2 Missie

Het organiseren van evenementen welke met ondersteuning van de leden van de Lionsclub Bergen op Zoom en ondersteund door externe sponsoren, zo veel mogelijk geld genereren tegen zo laag mogelijke kosten, om daarmee een zo hoog mogelijke financiële bijdrage aan een goed doel te kunnen leveren. Het goede doel /de goede doelen worden jaarlijks in overleg met het bestuur en de leden van de Lionsclub Bergen op Zoom vastgesteld.

3.3 Beleid

Het beleid van de Lionsclub is er op gericht bij te dragen aan de realisatie van de statutaire doelstellingen. Het richt zich vooral op het dienen van de lokale gemeenschap door bijvoorbeeld projecten op te zetten en/of te ondersteunen van lokale instellingen met algemeen of lokaal maatschappelijk belang. Ook ondersteuning van nationale en internationale projecten behoren tot de doelgroep. Uitvoering vindt plaats door fundraising activiteiten en door zg. handjes activiteiten.

3.3.1 Activiteiten

Bij de uitvoering van onze activiteiten doen wij een beroep op de capaciteit van onze clubleden en niet-clubleden Een (financieel)jaarverslag verslag van onze uitgevoerde activiteiten en projecten staat op de website https://bergenopzoom.lions.nl/anbistatus.

De te verwachten projecten in het clubjaar 2020 -2021 zijn:

  • Cultuur Carrousel
  • Wijnactie
  • DE punten actie

3.4 Beheer

3.4.1 Beschikking over de gelden van de stichting

De stichting beheert de gelden die bestemd zijn voor charitatieve doeleinden. Ook ziet zij toe op een correcte besteding van de gelden en een goede verantwoording van de uitvoering van de projecten die worden ondersteund. Deze gelden zijn door de clubleden in de loop der jaren via diverse projecten en activiteiten ingezameld.

3.4.2 Fondsenbeheer

De stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabobank. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de geplande werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Bijlagen:

Statuten

Wijziging statuten

Financieel jaarverslag